Предлагаме цялостно правно обслужване във връзка с учредяване, придобиване, преобразуване и управление на дружества, включително следните правни услуги:

– учредяване на търговски дружества, на клонове, дъщерни дружества, търговски представителства;
– подготовка на договори за възлагане на управлението с мениджърите на компаниите;
– текущо абонаментно обслужване, осигуряващо законосъобразност на оперативната дейност на клиентите ни;
– консултации като външни експерти на съвети на директорите на големи търговски дружества, с цел спазване на съвременните практики за добро корпоративно управление и контрол;
– сливания и придобивания;
– правен due diligence;
– оказване на съдействие по въпроси, свързани с управлението на дружества и консорциуми като обединения по Закона за задълженията и договорите – с цел участие в процедури по ЗОП, осъществяване на конкретни проекти и др.;
– подготовка и осъществяване на всички необходими регистрации, вписвания и други;
– цялостни консултации в процедури за получаване на разрешения и лицензии (за извършване на банкова дейност, за финансови институции, застрахователни дружества, оператори на платежни системи и др.);
– учредяване на дружества и търговски представителства в чужбина;

Запишете се за безплатна консултация

КОНТАКТИ