Адв. Георги Валентинов Георгиев

Управляващ съдружник

Адвокат Георгиев е завършил с отличие специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2010 година. Обучавал се е в курсове по английско облигационно право в Университета в Кеймбридж през 2007 г. и английско търговско право в London School of Economics and Political Science през 2010 г. През 2012 година завършва магистърска програма по международно и сравнително търговско право в King’s College London с основни области на специализация търговско право – дружествено право, право на капиталови пазари (секюритизация и деривати, синдикирани заеми, дългово и проектно финансиране) и търговски арбитраж.
През 2012 г. е избран за консултант за България и член на работна група по изследователски проект на London School of Economics and Political Science, финансиран от ЕК, за проучване на законодателството и съдебната практика на държавите – членки в областта на корпоративното управление.

В периода 2013 г. – 2016 г. е хоноруван асистент по търговско право в ЮФ на УНСС, а от 2016 г. е щатен асистент по търговско и гражданско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2017 година е бил гост – изследовател в Центъра по търговско право в Harris Manchester College, University of Oxford. От 2016 г. е член на работна група по несъстоятелност към City University, London и Cross-Border Corporate Insolvency & Commercial Law (CI&CL) Group, London, в рамките на която се извършва международно изследване по въпросите на несъстоятелността в над 30 държави по света: http://www.ciclresearch.com/about-the-project/

От 2012 г. до учредяването на „Георгиев и Колев“ през 2018 година е работил като адвокат в едно от водещите адвокатски дружества в страната – „Георгиев, Тодоров и Ко.“ В това си качество е участвал в сделки по дългово и проектно финансиране с ЕБВР и други кредитни институции за над 50 млн. евро, сливания и придобивания, както и търговски и арбитражни дела и в производства по несъстоятелност за общо над 200 млн. лева. За работата си като ръководител на екип по сделки за кредитно финансиране за над 40 млн. евро и преструктуриране на дълг на корпоративни клиенти за над 250 млн. евро е отличен в една от водещите световни класации за адвокати – International Financial Law Review: https://www.iflr1000.com/Lawyer/Georgi-Georgiev в различни категории през 2017 и 2018 г.

Основните области, в които адв. Георгиев работи, са: дружествено право, търговска несъстоятелност, процесуално представителство по вътрешни и международни арбитражни дела, включително такива по договорни условия за строителство по ФИДИК, корпоративни сливания и придобивания, лицензионни производства пред Комисията за финансов надзор и Българската народна банка. Адв. Георгиев специализира и в областта на обществените поръчки – консултирал е голям брой възложители по Закона за обществените поръчки при изготвянето на документация за процедурите и относно тяхното провеждане, както и български и чуждестранни участници в процедури за избор на изпълнител на обществени поръчки. Опитът му включва и богата процесуална практика пред КЗК и ВАС в производства по оспорване на актове и действия на възложители на обществени поръчки.

Публикации:

1. „Относно продажбата на акции, притежавани от дружество с ограничена отговорност, без решение на общото събрание по чл. 137, ал. 1, т. 6 ТЗ”,
сп. „Търговско право”, бр.4/2010 г., с. 87- 97;

2. Автор на анализ на българското законодателство в международно
сравнителноправно изследване на тема „Задължения и отговорност на членовете на съветите на акционерни дружества в ЕС“, авторски колектив от London School of Economics and Political Science, United Kingdom в състав Carsten Gerner – Beuerle, Philipp Paech and Edmund Philipp Schuster, издание на LSE Enterprise, (2013 г.), с. 69-100 от приложение „А“ към изследването, достъпно ТУК;

3. Съавтор с Александър Кацарски на изследвания относно арбитражното производство по българското право в “Международен справочник по сравнително право: Международен арбитраж”, 2013 г., 2014 и 2016 г., както и в справочника по Корпоративно управление през 2014 и 2017 г., публикуван от the Global Legal Group, London, United Kingdom: iclg.com

4. „Сравнителноправен поглед върху доктрината за „пробиване на корпоративния воал“ и други концепции за ангажиране на отговорност на трети лица за задължения на търговски дружества“, сп. „Търговско право“, бр. 2/2014 г., с. 41 – 62;

5. „Допустимо ли е спирането на вписването в търговския регистър на пристъпване към изпълнение върху заложени с особен залог търговско предприятие или дружествен дял от търговско дружество?“, сп. „Търговско право“, бр. 3/2015 г., с. 25 – 44;

6. „Действителни ли са предвидените в договора за възлагане на управлението ограничения за извършване на конкурентна дейност след прекратяването му?“, сп. „Търговско право“, бр. 4/2016 г., с. 51 – 68;

7. „Историческо развитие на залога на търговско предприятие“, сп. „Търговско право“, бр. 4/2017 г., с. 51 – 72;

8. “Recent Amendments in the Regime of the Enterprise Charge Under Bulgarian Law”., публикувано в Current Issuеs in Law and Beyond on EU Level, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 21 – 32;

9. За някои предизвикателства при последващ залог на търговско предприятие, Търговско право, брой:3, 2018, стр. 83 – 99;

10. Юридически характеристики на заложното право върху търговско предприятие – под печат – сборник с материали от научна конференция, организирана от ЮФ на УНСС – октомври, 2018 г.

11. Учредяване на залог на търговско предприятие и действие на вписването на залога в съответните регистри – в Сборник с материали от конференция в памет на доц. Кристиан Таков – под печат;

12. Способи за изпълнение по реда на Закона за особените залози върху заложено търговско предприятие, Tърговско право“, брой:2, 2019 г. стр. 83-101;

13. Съавтор на книга “Executory Contracts in Insolvency Law. A Global Guide”, автор на главата за България – авторски колектив, редактори Jason Chuah and Eugenio Vaccari, City University, London, издателство Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 2019: https://www.e-elgar.com/shop/a-treatment-of-executory-contracts-in-insolvency-law.

Имейл:georgiev@gklaw.bg

Прочети повече

Адвокат Николай Колев

Управляващ съдружник

Адвокат Николай Колев е завършил с отличие специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1982 година. Адвокат Колев има над 30 години професионален опит – от 1984 до 1991 г. е работил като прокурор, а от 1991 г. е адвокат по граждански, търговски, данъчни, наказателни и административни дела. От 2008 г. до 2012 г. е бил член на Върховния контролен съвет към Висшия адвокатски съвет.

Значителният опит на адв. Колев включва както консултиране на редица търговски дружества, лидери в съответната област на българския пазар – като „Неохим“ АД, „Юнона“ ЕООД, така и общински органи и неправителствени организации, във всички аспекти от тяхната дейност – текущо абонаментно обслужване, процесуално представителство по дела, изготвяне на проекти за нормативни актове и други.

Дългогодишният му стаж на адвокат, съчетан с натрупания опит от заеманите висши административни длъжности и работата му като магистрат, са гаранция за компетентност и всеобхватност в процеса на консултиране на клиентите ни, особено в областта на данъчното право, административно право и процес, включително консултиране на местни и централни органи относно изработване и съгласуване на различни нормативни актове, подготовка на документация и консултиране относно обществени поръчки и концесии, застрахователно право и процесуално представителство.

Адвокат Колев владее руски и английски език.

Имейл:n.kolev@gklaw.bg

Ани Станчева

Адвокат

Ани Станчева завършва с отличие Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През последната година от своето обучение тя е стажант в Софийски районен съд по стажантска програма на комисия за образователен обмен „Fulbright“. Освен това e лектор в „Академия за гражданско образование“ – неправителствена инициатива, която се изразява в организиране на безплатни курсове по гражданско образование за ученици, подготовка на статии и издаване на помагала за ученици и студенти.

През 2019 г. Ани Станчева е треньор на отбора на Софийски университет за едно от най-престижните международни състезания по право на Европейския съюз – Central and Eastern European Moot Court Competititon (CEEMC), провеждано под егидата на Съда на Европейския съюз и Университета в Кеймбридж. Ръководеният от нея отбор на Софийски университет се класира на престижното трето място измежду всички участващи университети от Централна и Източна Европа. През 2016 г. тя участва в същото състезание като член на отбора на Софийски университет, като и тогава постига значителни успехи – отборът достига до финалните кръгове и печели второ място в общото класиране.

През 2014-2015 г. се обучава в чужбина по програма Еразъм в Университета в Грьонинген (Холандия), където завършва курсове по Въведение в английското право, Международно договорно право, Етика в международните отношения и Антропология на правото.

В „Георгиев и Колев“ Ани осъществява правни проучвания по казуси от различен характер, изготвя правни становища, договори и други документи за сделки в областта на дружественото, договорното и конкурентното право. Осъществява процесуално представителство по съдебни и арбитражни дела. Предоставя правни съвети във връзка с привеждането на дейността на компаниите в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни („Общ регламент относно защитата на данните“ или „GDPR“). Участва в консултантската дейност на кантората в областта на обществените поръчки и във връзка с процедурите по лицензиране и регистрация пред Комисията за финансов надзор. Изготвя документи за учредяване на алтернативни инвестиционни фондове и за структуриране на инвестициите, осъществявани от тях.

Имейл: stancheva@gklaw.bg

Димитър Стоянов

Адвокат

Димитър Стоянов завършва с отличен успех специалност Право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 2012 г.

През юни 2016 г. придобива образователна и научна степен „доктор по право”. От 2016 г. е редовен асистент по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ, а от 2018 г. – главен асистент. Специализирал е информационно право в Университет Leibnitz – Хановер (2009) и австрийско частно право в Wirtschaftsuniversität – Виена (2015-2016).

Димитър е адвокат, вписан в Софийска адвокатска колегия от 2016 г. Работил e в сферата на изпълнителното производство, обезпеченията в гражданското право, вещното и облигационното право. Владее английски и немски език.

В „Георгиев и Колев“ адв. Стоянов работи в сферата на вещното, договорното и дружественото право. Осъществява процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела и участва в консултантската дейност на кантората в областта на недвижимите имоти, трудовото право и правото на интелектуална собственост.

Списък на публикации:

Димитър Стоянов е автор е на монографията „Придобивният способ по чл. 78 ЗС”, София: Сиела Норма, 2016 г., 486 с., както и на множество научни студии и статии:

1.Обезщетяване на неимуществените вреди на гражданския ищец в наказателния процес. – В: Год. НБУ. Деп.“Право”, т.2, [2013], С., НБУ, 2014, 377-464.

2. Принципът „Nemo plus iuris” и някои отклонения от него при придобиването на движими вещи в римското право. – В: THEO NOSTER. Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, С., 2014, 209-227.

3. Правна защита на добросъвестния приобретател на движими вещи a non domino – необходимост от хармонизация на уредбата в Европейския съюз. – Съвр. право, 2014, № 4, 60-79.

4. The conflict between the legal interests of the original owner and the good faith acquirer of movables – a comparative overview of the solutions. – В: Challenges of the Knowledge Society, Bucharest, 2015, 295-305. Също и в Lex et scientia, 2015, № 1, 93-107.

5. Необходими изменения в разпоредбата на чл. 78, ал. 2 от Закона за собствеността. – В: Год. НБУ. Деп. „Право”, [2014], С., НБУ, 2015, 243-315.

6. Causa and consideration – a comparative overview. – В: Challenges of the Knowledge Society, Bucharest, 2016, 251-265.

7. За римскоправните корени на учението за causa-та на договорите. В: IUS ROMANUM, 2016, № 1, 306-321.

8. Sale and transfer through constitutum possessorium by a non-owner to the bona fide purchaser of movables – a comparative overview. – В: Current Issues in Law and Beyond on EU Level, St. Kliment Ohridsky University of Sofia, University of Szeged, Balassi Institute – Hungarian Cultural Institute; Sofia, 2016, St. Kliment Ohridski University Press, p. 37-49.

9. Необходимост от преосмисляне на уредбата на добросъвестността като елемент от фактическия състав на първичния придобивен способ по чл. 78 от Закона за собствеността. – В: Право и права. Сборник в памет на проф.д-р Росен Ташев, С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2016, 498-516.

10. The contractual prohibition on assignment in Ukraine and other countries in Central and Eastern Europe – a call for coherence. – В: Наукові Пошуки У III Тисячоліті: Соціальний, Правовий, Економічний Та Гуманітарний Виміри, Збірник тез II Міжнародної науково-практичної конференції, Кропивницький, „КОД”, 2017, 242-245.

11. Добросъвестното придобиване на вещни права върху движими вещи при условията на чл. 24, ал. 5, изречение първо от Семейния кодекс и чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността – едно необходимо отграничение. – В: Актуални въпроси на семейното и наследственото право. Сборник в памет на проф. Лиляна Ненова, С., УИ „Св. Климент Охридски”, 2017, 334-366.

12. Някои спорни въпроси на иска по чл. 61 от Закона за собствеността в новата съдебна практика. – Собств. и право, 2017, № 5, 16-26.

13. Supranational attempts for harmonization of the anti-assignment clause. – В: Current Issues in Law and Beyond on EU Level II, University of Szeged, 2017, 9-19.

14. Първообразът на застрахователната дейност в Рим според Дигестите. – В: Ius Romanum, 2017, № 1 (Iuventudes).

15. The contractual prohibition of assignment – a comparative overview of the legal protection of the assignee. – В: Effective Protection of the Human Rights and Liberties: Reality or Ideal; Proceeds of the Third International Scientific Conference, 12-14. May 2017, Ohrid, Iuridica Prima, 107-125

16. Още за иска по чл. 61 от Закона за собствеността – поглед върху развитието на правната уредба и възможни решения de lege ferenda. – В: Актуални въпроси на частното право. [Сборник с доклади, изнесен на национална научна конференция в чест на 95-ата годишнина на проф. д-р Е. Георгиев, организирана от Катедра Гражданскоправни науки на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”, проведена на 15.12.2016, с. 208-229.17. Действие на развалянето на приватизационния договор в съдебната практика. – Собственост и право, 2018, № 9, 5-15.

17. Въпроси на договорната непрехвърлимост на вземанията. – В: Годишник на Департамент „Право” на Нов Български Университет, 2017, година шеста, Изд. на НБУ, С., 2018 г., с. 394-402.

18. Още веднъж за съотношението между липсата на основание по чл. 55, ал. 1 ЗЗД и основанието по чл. 26, ал. 2 ЗЗД в светлината на римското право и римскоправната традиция. – В: Предизвикай: Неоснователното обогатяване!, Сиела Норма, С., 2019 г., с. 193-211.

19. Oтношения между съсобственици по повод ползване на общата вещ. – Собственост и право, 2019, № 1, с. 53-67.

20. Обжалване на актовете на органа по настойничеството и по попечителството в съдебната практика – Собственост и право, 2019, № 8, с. 48-64.

Имейл:stoyanov@gklaw.bg

Прочети повече

Боряна Димитрова

Юрист

Боряна Димитрова е завършила специалност “Право” в Юридическия факултет на Софийски университет през 2005 г. През 2010 г. придобива и магистърска степен по „Финанси” в Университета за национално и световно стопанство.

Боряна Димитрова стартира своята практика като експерт в Комисията за финансов надзор, следван от над 10 години опит във водещи управляващи дружества и инвестиционни посредници в България. По време на своя професионален път тя е участвала в разработването на законовите текстове, отразяващи въвеждането на директивата MIFiD I в българското законодателство, а в последствие въз основа на нейни предложения са били въвеждани неколкократно промени в правната рамка на дейността на българските инвестиционни посредници.

Участвала е в процедури по лицензиране на инвестиционни посредници в България, Кипър и Обединеното Кралство, както и в създаването на дружества със специална инвестиционна цел, колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове.

Боряна има сериозен опит в сферата на капиталовите пазари, включително в областта на сливания, придобивания, преструктуриране на компании и публично предлагане на ценни книжа.

Боряна е външен експерт към Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Българска асоциация на управляващите дружества, а през 2018 г. започва да сътрудничи като експерт на Адвокатско дружество “Георгиев & Колев“.

Имейл:popova@gklaw.bg

Ванина Попова

Адвокат

Ванина Попова завършва специалност „Право“ на Юридически факултет на Софийски университет ,,Св. Климент Охридски‘‘, с отличие.

През 2015 г. става юридически сътрудник към сдружение ,,Център за правни инициативи‘‘. Взема участие в един от най-значимите му проекти ,,Юридически барометър‘‘ – гражданска инициатива за наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България, като подпомага дейността по изготвяне на количествени и качествени анализи на по-важни закони и законопроекти.

От 2016 г. до началото на 2018 г. работи като юридически сътрудник в адвокатска кантора и придобива опит в сферата на договорното, дружественото и административното право. През 2019 г. преминава курс за обучение на млади арбитри към Българската търговско-промишлена палата.

В „Георгиев и Колев‘‘, Ванина Попова практикува в областта на търговското, облигационното, гражданското, вещното право и правото на интелектуалната собственост. Осъществява процесуално представителство по съдебни дела, изготвя корпоративни документи, свързани с регистрация, преобразуване и ликвидация на дружества, както и правни становища и анализи касаещи различни сфери на правото.

Ванина Попова има водещо участие в консултантската дейност на кантората по привеждане на дейността на дружествата в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 и Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП).

Имейл:popova@gklaw.bg

Моника Атанасова

Адвокат

Завършила е Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От 2015 г. практикува в областите търговско и корпоративно право, несъстоятелност, административно право и процедури, конкурентно право и имиграционно право. Има опит и в местни и международни арбитражни производства.

В периода 2015-2016 г. е участвала в проекти, свързани с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и е придобила специфичен опит в сферата на недвижимите имоти и обществените поръчки.

През 2017-2018 г. Моника е работила в адвокатско дружество „Кинкин и Партньори“ и е участвала в проекти, свързани с придобиване и преобразуване на дружества, чуждестранни инвестиции в български дружества и увеличаване на капитала.

В „Георгиев и Колев“ работи в сферата на облигационното и дружественото право, граждански и административен процес и обществени поръчки. Извършва правни проучвания, изготвя правни анализи и правни документи, включително корпоративни документи, свързани с регистрация, преобразуване и ликвидация на дружества. Изготвя документи във връзка с граждански, търговски и административни производства.

Имейл:atanasova@gklaw.bg