Д-р Георги Валентинов Георгиев

Управляващ съдружник

Имейл: georgiev@gklaw.bg

Адвокат Георгиев успешно защити докторска степен по право в Софийския
университет с дисертация на тема „Залог на търговско предприятие“. Той е завършил с отличие специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2010 година. Обучавал се е в курсове по английско облигационно право в Университета в Кеймбридж през 2007 г. и английско търговско право в London School of Economics and Political Science през 2010 г. През 2012 година завършва магистърска програма по международно и сравнително търговско право в King’s College London с основни области на специализация търговско право – дружествено право, право на капиталови пазари (секюритизация и деривати, синдикирани заеми, дългово и проектно финансиране) и търговски арбитраж.
През 2012 г. е избран за консултант за България и член на работна група по изследователски проект на London School of Economics and Political Science, финансиран от ЕК, за проучване на законодателството и съдебната практика на държавите – членки в областта на корпоративното управление.

В периода 2013 г. – 2016 г. е хоноруван асистент по търговско право в ЮФ на УНСС, а от 2016 г. е щатен асистент по търговско и гражданско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2017 година е бил гост – изследовател в Центъра по търговско право в Harris Manchester College, University of Oxford. От 2016 г. е член на работна група по несъстоятелност към City University, London и Cross-Border Corporate Insolvency & Commercial Law (CI&CL) Group, London, в рамките на която се извършва международно изследване по въпросите на несъстоятелността в над 30 държави по света: http://www.ciclresearch.com/about-the-project/

От 2012 г. до учредяването на „Георгиев и Колев“ през 2018 година е работил като адвокат в едно от водещите адвокатски дружества в страната – „Георгиев, Тодоров и Ко.“ В това си качество е участвал в сделки по дългово и проектно финансиране с ЕБВР и други кредитни институции за над 50 млн. евро, сливания и придобивания, както и търговски и арбитражни дела и в производства по несъстоятелност за общо над 200 млн. лева. За работата си като ръководител на екип по сделки за кредитно финансиране за над 40 млн. евро и преструктуриране на дълг на корпоративни клиенти за над 250 млн. евро е отличен в една от водещите световни класации за адвокати – International Financial Law Review: https://www.iflr1000.com/Lawyer/Georgi-Georgiev в различни категории през 2017 и 2018 г.

Основните области, в които адв. Георгиев работи, са: дружествено право, търговска несъстоятелност, процесуално представителство по вътрешни и международни арбитражни дела, включително такива по договорни условия за строителство по ФИДИК, корпоративни сливания и придобивания, лицензионни производства пред Комисията за финансов надзор и Българската народна банка. Адв. Георгиев специализира и в областта на обществените поръчки – консултирал е голям брой възложители по Закона за обществените поръчки при изготвянето на документация за процедурите и относно тяхното провеждане, както и български и чуждестранни участници в процедури за избор на изпълнител на обществени поръчки. Опитът му включва и богата процесуална практика пред КЗК и ВАС в производства по оспорване на актове и действия на възложители на обществени поръчки.

Публикации:

1. „Относно продажбата на акции, притежавани от дружество с ограничена отговорност, без решение на общото събрание по чл. 137, ал. 1, т. 6 ТЗ”,
сп. „Търговско право”, бр.4/2010 г., с. 87- 97;

2. Автор на анализ на българското законодателство в международно
сравнителноправно изследване на тема „Задължения и отговорност на членовете на съветите на акционерни дружества в ЕС“, авторски колектив от London School of Economics and Political Science, United Kingdom в състав Carsten Gerner – Beuerle, Philipp Paech and Edmund Philipp Schuster, издание на LSE Enterprise, (2013 г.), с. 69-100 от приложение „А“ към изследването, достъпно ТУК;

3. Съавтор с Александър Кацарски на изследвания относно арбитражното производство по българското право в “Международен справочник по сравнително право: Международен арбитраж”, 2013 г., 2014 и 2016 г., както и в справочника по Корпоративно управление през 2014 и 2017 г., публикуван от the Global Legal Group, London, United Kingdom: iclg.com

4. „Сравнителноправен поглед върху доктрината за „пробиване на корпоративния воал“ и други концепции за ангажиране на отговорност на трети лица за задължения на търговски дружества“, сп. „Търговско право“, бр. 2/2014 г., с. 41 – 62;

5. „Допустимо ли е спирането на вписването в търговския регистър на пристъпване към изпълнение върху заложени с особен залог търговско предприятие или дружествен дял от търговско дружество?“, сп. „Търговско право“, бр. 3/2015 г., с. 25 – 44;

6. „Действителни ли са предвидените в договора за възлагане на управлението ограничения за извършване на конкурентна дейност след прекратяването му?“, сп. „Търговско право“, бр. 4/2016 г., с. 51 – 68;

7. „Историческо развитие на залога на търговско предприятие“, сп. „Търговско право“, бр. 4/2017 г., с. 51 – 72;

8. “Recent Amendments in the Regime of the Enterprise Charge Under Bulgarian Law”., публикувано в Current Issuеs in Law and Beyond on EU Level, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 21 – 32;

9. За някои предизвикателства при последващ залог на търговско предприятие, Търговско право, брой:3, 2018, стр. 83 – 99;

10. Юридически характеристики на заложното право върху търговско предприятие – под печат – сборник с материали от научна конференция, организирана от ЮФ на УНСС – октомври, 2018 г.

11. Учредяване на залог на търговско предприятие и действие на вписването на залога в съответните регистри – в Сборник с материали от конференция в памет на доц. Кристиан Таков – под печат;

12. Способи за изпълнение по реда на Закона за особените залози върху заложено търговско предприятие, Tърговско право“, брой:2, 2019 г. стр. 83-101;

13. Съавтор на книга “Executory Contracts in Insolvency Law. A Global Guide”, автор на главата за България – авторски колектив, редактори Jason Chuah and Eugenio Vaccari, City University, London, издателство Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 2019: https://www.e-elgar.com/shop/a-treatment-of-executory-contracts-in-insolvency-law.

Прочети повече

Адвокат Николай Колев

Управляващ съдружник

Имейл: n.kolev@gklaw.bg

Адвокат Николай Колев е завършил с отличие специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1982 година. Адвокат Колев има над 30 години професионален опит – от 1984 до 1991 г. е работил като прокурор, а от 1991 г. е адвокат по граждански, търговски, данъчни, наказателни и административни дела. От 2008 г. до 2012 г. е бил член на Върховния контролен съвет към Висшия адвокатски съвет.

Значителният опит на адв. Колев включва както консултиране на редица търговски дружества, лидери в съответната област на българския пазар – като „Неохим“ АД, „Юнона“ ЕООД, така и общински органи и неправителствени организации, във всички аспекти от тяхната дейност – текущо абонаментно обслужване, процесуално представителство по дела, изготвяне на проекти за нормативни актове и други.

Дългогодишният му стаж на адвокат, съчетан с натрупания опит от заеманите висши административни длъжности и работата му като магистрат, са гаранция за компетентност и всеобхватност в процеса на консултиране на клиентите ни, особено в областта на данъчното право, административно право и процес, включително консултиране на местни и централни органи относно изработване и съгласуване на различни нормативни актове, подготовка на документация и консултиране относно обществени поръчки и концесии, застрахователно право и процесуално представителство.

Адвокат Колев владее руски и английски език.

Стоян Колев

Финансов и административен директор

Имейл: s.kolev@gklaw.bg

Стоян Колев е финансов и административен директор в „Георгиев и Колев“ от основаването на дружеството през 2018 г.

Той е възпитаник на ЕГ „Професор д-р Асен Златаров“, Хасково. Завършил е „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ с отличие.

Ани Станчева

Адвокат

Имейл: stancheva@gklaw.bg

 Ани Станчева завършва с отличие (Magna Cum Laude) Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В допълнение към забележителния си академичен успех, като студент Ани участва в различни извънкласни инициативи и състезания. През последната година от своето обучение тя е стажант в Софийски районен съд по стажантска програма на комисията за образователен обмен „Fulbright“. Преди това е лектор в „Академия за гражданско образование“ – неправителствена инициатива, която се изразява в организиране на безплатни курсове по гражданско образование за ученици, подготовка на статии и издаване на помагала за ученици и студенти. През 2016 г. Ани е част от отбора на Софийския университет в едно от най-престижните международни състезания – The Central and Eastern Europe Moot Court Competition, провеждано под егидата на Съда на Европейския съюз и Университета в Кеймбридж. Отборът на Софийски университет достига до финалите и печели второ място в общото класиране. През 2014-2015 г. Ани Станчева се обучава в чужбина по програма Еразъм в Университета в Грьонинген (Холандия), където завършва курсове по Въведение в английското право, Международно договорно право, Етика в международните отношения и др.

 След като се присъединява към Софийската адвокатска колегия, Ани продължава да развива своите правни познания и опит, като завършва няколко курса и участва в значими проекти:

•  През 2019 г. успешно преминава курс по Арбитраж и алтернативно разрешаване на спорове към Българската търговско-промишлена палата.

•  През 2019 г. става треньор на отбора на Софийския университет в Central and Eastern Europe Moot Court Competition, предавайки своя опит в състезанията по право. Отборът, ръководен от Ани Станчева, се класира на престижното трето място измежду всички участващи университети от Централна и Източна Европа.

•  През 2020 г. Ани успешно завършва курс по Авторско право, а именно курса „CopyrightX“ на Харвардския юридически факултет.

 В „Георгиев и Колев“ Ани Станчева осъществява правни проучвания по казуси от различен характер, изготвя правни становища, договори и други документи за сделки в областта на дружественото, договорното и конкурентното право. Осъществява процесуално представителство по съдебни и арбитражни дела. Предоставя правни съвети във връзка с привеждането на дейността на компаниите в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните. Участва в консултантската дейност на кантората в областта на обществените поръчки и във връзка с процедурите по лицензиране и регистрация пред Комисията за финансов надзор.

 От 2018 г. насам Ани придобива значителен опит в дяловите и квази-дяловите инвестиции. Към момента тя е ръководител на практиката ни в областта на Рисковия капитал (Venture capital), която включва правни услуги във връзка с учредяването на алтернативни инвестиционни фондове (АИФ) и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, структуриране на инвестиции, извършвани от АИФ, работа по изпълнение от страна на АИФ на изискванията, свързани с публичното финансиране, преговори с компаниите -бенефициенти, изготвяне на инвестиционни споразумения, Искания за усвояване до инвеститорите в АИФ, документи за увеличение на капитала и др.

Ванина Попова

Адвокат

Имейл: popova@gklaw.bg

Ванина Попова завършва с отличие специалност „Право“ в Юридически факултет на Софийски университет ,,Св. Климент Охридски‘‘.

През 2015 г. става юридически сътрудник към сдружение ,,Център за правни инициативи‘‘. Взема участие в един от най-значимите му проекти ,,Юридически барометър‘‘ – гражданска инициатива за наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България, като подпомага дейността по изготвяне на количествени и качествени анализи на закони и законопроекти.

От 2016 г. до началото на 2018 г. работи като юридически сътрудник в адвокатска кантора и придобива опит в сферата на договорното, дружественото и административното право.

През 2019 г. преминава курс за обучение на млади арбитри към Българската търговско-промишлена палата.

В „Георгиев и Колев‘‘ практикува в областта на търговското, облигационното, гражданското, вещното право и правото на интелектуалната собственост. Осъществява процесуално представителство по съдебни дела, изготвя корпоративни документи, свързани с учредяване, преструктуриране, преобразуване и ликвидация на дружества, както и правни становища и анализи, касаещи различни сфери на правото.

Адв. Попова участва активно и има водеща роля в дейността на кантората по структурирането на инвестиции от клиенти – алтернативни инвестиционни фондове и Фонд мениджъри, както и в целия процес по проучване и осъществяване на придобиването на дялови и квази-дялови участия в иновативни местни компании. Част от нейната експертиза в областта на рисковия капитал (т.нар. venture capital) включва предоставяне на правно обслужване във връзка с учредяването и последващото управление на специализирани инвестиционни фондове за рисков капитал, структуриране на техните инвестиции, в това число преговори с крайните получатели, съблюдаване на правната рамка в сферата на държавните помощи и помощите de minimis, критериите за МСП и останалите изисквания за допустимост, свързани с предоставянето на публичен финансов ресурс, както и изготвяне на необходимите документи – инвестиционни споразумения, договори за конвертируеми заеми и др.

Наред с това, адв. Попова консултира задължени лица – клиенти на кантората, във връзка с привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849, Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) и Правилника за неговото прилагане.

Ана Ченешкова – Стоева

Адвокат

Имейл: cheneshkova@gklaw.bg

Ана Ченешкова завършва с отличие Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2018 г., член е на Софийската адвокатска колегия.

От октомври 2018 г. до май 2019 г. е стажант в Софийския районен съд по стажантска програма на комисията за образователен обмен „Fulbright“, която ѝ дава възможност да придобие практически правни умения и да работи със съдиите от Гражданското отделение на съда.

От 2016 г. работи като адвокатски сътрудник, а в последствие до декември 2019г. – като юрисконсулт в адвокатска кантора, където придобива опит в сферата на вещното право, търговското право, трудовото право и гражданския процес.

В „Георгиев и Колев“ Ана Ченешкова осъществява пълно правно обслужване на големи корпоративни клиенти. Сред тях е инвестиционен фонд, собственик на най-големия ритейл парк в страната и професионален инвеститор в недвижими имоти. Ана оказва съдействие за цялата дейност на фонда в областта на корпоративното право, в структурирането на проекти, воденето на преговори и подготовката на различни видове договори – с наематели, с банки, с всички участници в строителството и др.

Ана консултира провеждането на процедури по ЗУТ при строителството на търговски обекти. Има опит с договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) по смисъла на Закона за енергийната ефективност. Осъществява процесуално представителство по съдебни и арбитражни дела.

Консултира и изготвя документи във връзка с привеждането на дейността на дружествата в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни и политиките за конфиденциалност.

Мария-Магдалена Стоилкова

Младши адвокат

Имейл: stoilkova@gklaw.bg

Мария-Магдалена Стоилкова завършва Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” с отличие през 2019 г.

От 2016г. до 2020г. работи в Адвокатско дружество „Върбанов и Ралчева“, като придобива практически опит в областта на търговското и административното право.

В периода 2020 – 2021г. е юрисконсулт в застрахователна компания, където осъществява правно-административно обслужване на дружеството и осигурява съответствието на компанията с изискванията на регулаторния орган. Мария- Магдалена владее английски и испански език и участва в проектите на компанията за навлизане на международния пазар, което ѝ дава възможност да натрупа опит в сферата на международното право.

В Адвокатско дружество „Георгиев и Колев” Мария-Магдалена участва в консултантската дейност на кантората в процеса по структуриране на инвестиции, извършвани от алтернативни инвестиционни фондове.

Димана Митева

Младши адвокат

Имейл: miteva@gklaw.bg

Димана Митева завършва с отличие специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2019 г.

От 2018 г. до 2021 г. работи в адвокатска кантора, където натрупва опит в областта на търговското право, облигационното право, международното частно право и гражданския процес.

По време на следването си Димана е участвала в научни конференции и състезания, като през 2019 г. с отбора си от Софийския университет завоюват второ място в националното състезание за решаване на наказателноправни казуси.

В адвокатско дружество „Георгиев и Колев“ Димана е част от екипа, който осъществя
правно обслужване на алтернативни инвестиционни фондове за рисков капитал и
подпомага структурирането на техните инвестиции към крайните получатели.

Нели Карайчева

Юрист

Имейл: n.karaicheva@gklaw.bg

Нели Карайчева завършва семестриално с отличие Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2021г. Била е член на Факултетния студентски съвет на Юридическия факултет.

От 2018г. работи като адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Георгиев и Колев“. Като стажант в кантората, успява да натрупа ценен практически опит най-вече в сферата на търговското, облигационното, вещното и гражданското право.

Христина Иванова

Офис мениджър

Имейл: office@gklaw.bg

Христина Иванова е нашият офис мениджър. Има бакалавърска степен по Индология и магистърска – „Преводач-редактор“ от Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Преди да се присъедини към екипа на „Георгиев и Колев“, Христина натрупва значителен стаж на подобна позиция в голяма адвокатска кантора. Тя също превежда книги, академични публикации и правни документи.

Натали Готова

Връзка с клиенти

Имейл: n.gotova@gklaw.bg

Натали Готова завършва бакалавърска степен „Стратегическо и бизнес планиране“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ през 2014 г.

От 2014г. досега Натали се специализира в PR, маркетинг и реклама, като в кантората подпомага контактите с клиенти и отговаря за корпоративния маркетинг.