Практиката на кантората е ориентирана към предоставяне на правна помощ във връзка с всички фази на сложния процес по сключване на договор за възлагане на обществена поръчка. В тази сфера предоставяме следните услуги:

– анализ на необходимостта от прилагане на правилата на ЗОП за осъществяването на определена сделка;
– изготвяне на документация за процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка – за наши клиенти, които са възложители по ЗОП;
– подготовка на всички необходими документи за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка;
– изготвяне на договор за консорциум (гражданско дружество), уреждащ отношенията между участниците и разпределение на правата и задълженията им;
– съдействие при водене на преговори сключване на договор за възлагане на обществена поръчка по специалните процедури с договаряне, предвидени в ЗОП;
– представителство на нашите клиенти в процедурата по обществена поръчка – подаване на документи, участие в заседание на комисиите при възложителите в определените в закона случаи, изготвяне на всички документи в тази връзка;
– процесуално представителство при обжалване на решенията за избор на изпълнител на обществената поръчка пред КЗК и ВАС.

Предлагаме консултации по всякакви правни въпроси, свързани с концесионни правоотношения. Част от предоставяните от нас услуги в тази сфера са:

– подготовка на документация за избор на концесионер по възлагане от концедент;
– цялостна подготовка на всички необходими документи за участие в процедура за избор на концесионер;
– консултации във връзка със сключване на договори за концесия и тяхното изпълнение;
– консултации относно договори за строителство между публични и частни партньори;
– учредяване на проектни дружества и публично-частни дружества за изпълнение на концесионен договор;
– текущо правно обслужване на концесионери при осъществяване на дейността им и други;

Запишете се за безплатна консултация

КОНТАКТИ