Адвокатското дружество предлага услуги на енергийни предприятия и оператори на енергийни съоръжения в областта на законодателството, касаещо производството на електрическа енергия, нейното изкупуване от обществени доставчици и други лица, условия и ред за търговия на свободния пазар. Предлагаме правна помощ за лицензионни производства пред Комисия за енергийно и водно регулиране, както и процесуално представителство по дела, касаещи оспорване на актове на комисията от заинтересовани лица.

Участваме като консултанти в енергийни проекти, касаещи структурирането и изграждането на нови енергийни мощности, включително инсталации за високоефективно комбинирано производство, като бихме могли да съдействаме за изготвяне на договори за инженеринг на енергийни съоръжения, осигуряване на финансиране за проектни компании и учредяване на обезпечения по сделките и други.

Нашите експерти имат задълбочени познания за регулаторния режим в областта на енергетиката, включително и относимото европейско законодателство.

Понастоящем оказваме също и експертно съдействие на собственици на възобновяеми източници на електрическа енергия за осъществяване на дейността им и за преструктуриране на активите им в страната.

Запишете се за безплатна консултация

КОНТАКТИ