Всяка стопанска дейност има непосредствени данъчни ефекти, поради което модерното правно обслужване би било неефективно, ако не обхваща и данъчноправни въпроси. Затова ние предлагаме консултации и становища в областта на данъчното право – нашите експерти често работят в сътрудничество с асоциирани данъчни консултанти и международни одиторски предприятия, с които оказваме съдействие относно всички данъчни аспекти на търговската дейност и стокооборота – както по националното ни право, така и по сделки с международно участие, включително и със страни извън ЕС.

Екипът ни има експертиза в областта на ДДС, ревизионните производства и осъществяваме процесуално представителство пред съдилищата в производства по оспорване на актове на приходната администрация.

Имаме опит и относно регистрация на данъчни складове по Закона за акцизите и данъчните складове, оптимизация на облагаемите данъчни основи съобразно Закона за корпоративното подоходно облагане, процедури по регистрация по ЗДДС и свързаните с нея производства и документооборот и други.

Запишете се за безплатна консултация

КОНТАКТИ