Предоставяме консултации по всякакви въпроси, свързани с финансиране на национално и международно ниво в различни икономически сектори. Адвокатите ни имат значителен опит в предоставянето на юридически услуги на банкови и небанкови финансови институции, инвестиционни посредници и публични дружества във връзка с осъществяване на инвестиционни проекти и внедряване на нови продукти.

Предлагаме правни услуги във връзка с:

– Банкови гаранции, акредитиви, записи на заповед;

– Синдикирани заеми;

– Дългово финансиране – консултации относно целия процес на емитиране на облигации, сделки с облигации и държавни ценни книжа, изготвяне на договори за конвертируеми парични заеми и др.

– Договори за кредит;

– Цесии;

– Платежни услуги и платежни системи;

– Клиъринг и нетиране;

 – Електронно банкиране;

 – Банкова несъстоятелност;

–  Събиране на вземания;

–  Преструктуриране на дълга;

–  Репо сделки;

–  Суапове;

 – Деривативни финансови инструменти и финансови продукти;

 – Държавни ценни книжа;

–  Финансови обезпечения;

–  Залози, особени залози, ипотеки

Запишете се за безплатна консултация

КОНТАКТИ