Екипът на „Георгиев и Колев“ предлага широк спектър от правни услуги във връзка с всякакви дейности по обработване и съхранение на лични данни от клиенти на кантората. Осъществяваме процесуално представителство пред Комисия за защита на личните данни.

Изготвяме декларации, правилници, политики, договорни клаузи в съответствие с действащото законодателство в областта на защитата на лични данни.

Във връзка с приемането на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни (Общ регламент относно защитата на данните – GDPR), който започва да се прилага от 25.05.2018 г., предлагаме цялостен пакет от услуги за привеждане на дейността на администраторите на лични данни в съответствие с новите изисквания:

– Правен анализ на необходимостта от предприемане на мерки от дружеството/лицето за изпълнение на изискванията на GDPR;

– Изготвяне на нови вътрешни правила, съобразени съгласно устройството и дейността на дружеството/лицето и новите изисквания на GDPR;

–  Привеждане в съответствие на договорните документи на дружеството;

– Изготвяне на изцяло нов примерен регистър на дейностите по обработване на лични данни (регистър по чл. 30 от GDPR).

– Обучение на персонала за работа с лични данни;

– Актуализация на контактните форми на интернет страници на клиенти и формуляри за попълване от потребители на техни уебсайтове.

Предвид комплексния характер на услугите, касаещи спазването на изискванията на новия регламент, работим в сътрудничество с водеща ай ти компания, с която предлагаме цялостен технически и правен анализ и съдействие за привеждане в съответствие с регламента както на вътрешните актове, така и на ай ти инфраструктурата на клиентите ни.

Запишете се за безплатна консултация

КОНТАКТИ