Нашият екип предлага правни консултации и съвети по всички аспекти на трудовото право. Спектърът на предоставяните услуги включва консултиране във връзка с:

– установяване и прекратяване на трудови правоотношения;
– изготвяне на вътрешни правила за регламентация на работния процес, длъжностни характеристики, специфични инструкции към служителите, изискуеми от законодателството и др.
– издаване на разрешения за работа;
– преназначаване или съкращения на персонала;
– консултация по трудовоправни въпроси, възникващи по повод корпоративно преобразуване – сливания, придобивания, ликвидация и т.н.;
– процесуално представителство по трудовоправни спорове;
– преговори във връзка със сключване на колективни трудови договори и др.

Запишете се за безплатна консултация

КОНТАКТИ