Д-р Георги Валентинов Георгиев

Управляващ съдружник

Имейл: georgiev@gklaw.bg

Адвокат Георгиев успешно защити докторска степен по право в Софийския
университет с дисертация на тема „Залог на търговско предприятие“. Той е завършил с отличие специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2010 година. Обучавал се е в курсове по английско облигационно право в Университета в Кеймбридж през 2007 г. и английско търговско право в London School of Economics and Political Science през 2010 г. През 2012 година завършва магистърска програма по международно и сравнително търговско право в King’s College London с основни области на специализация търговско право – дружествено право, право на капиталови пазари (секюритизация и деривати, синдикирани заеми, дългово и проектно финансиране) и търговски арбитраж.
През 2012 г. е избран за консултант за България и член на работна група по изследователски проект на London School of Economics and Political Science, финансиран от ЕК, за проучване на законодателството и съдебната практика на държавите – членки в областта на корпоративното управление.

В периода 2013 г. – 2016 г. е хоноруван асистент по търговско право в ЮФ на УНСС, а от 2016 г. е щатен асистент по търговско и гражданско право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. През 2017 година е бил гост – изследовател в Центъра по търговско право в Harris Manchester College, University of Oxford. От 2016 г. е член на работна група по несъстоятелност към City University, London и Cross-Border Corporate Insolvency & Commercial Law (CI&CL) Group, London, в рамките на която се извършва международно изследване по въпросите на несъстоятелността в над 30 държави по света: http://www.ciclresearch.com/about-the-project/

От 2012 г. до учредяването на „Георгиев и Колев“ през 2018 година е работил като адвокат в едно от водещите адвокатски дружества в страната – „Георгиев, Тодоров и Ко.“ В това си качество е участвал в сделки по дългово и проектно финансиране с ЕБВР и други кредитни институции за над 50 млн. евро, сливания и придобивания, както и търговски и арбитражни дела и в производства по несъстоятелност за общо над 200 млн. лева. За работата си като ръководител на екип по сделки за кредитно финансиране за над 40 млн. евро и преструктуриране на дълг на корпоративни клиенти за над 250 млн. евро е отличен в една от водещите световни класации за адвокати – International Financial Law Review: https://www.iflr1000.com/Lawyer/Georgi-Georgiev в различни категории през 2017 и 2018 г.

Основните области, в които адв. Георгиев работи, са: дружествено право, търговска несъстоятелност, процесуално представителство по вътрешни и международни арбитражни дела, включително такива по договорни условия за строителство по ФИДИК, корпоративни сливания и придобивания, лицензионни производства пред Комисията за финансов надзор и Българската народна банка. Адв. Георгиев специализира и в областта на обществените поръчки – консултирал е голям брой възложители по Закона за обществените поръчки при изготвянето на документация за процедурите и относно тяхното провеждане, както и български и чуждестранни участници в процедури за избор на изпълнител на обществени поръчки. Опитът му включва и богата процесуална практика пред КЗК и ВАС в производства по оспорване на актове и действия на възложители на обществени поръчки.

Публикации:

 1. „Относно продажбата на акции, притежавани от дружество с ограничена отговорност, без решение на общото събрание по чл. 137, ал. 1, т. 6 ТЗ”,
  сп. „Търговско право”, бр.4/2010 г., с. 87- 97;
 2. Автор на анализ на българското законодателство в международно
  сравнителноправно изследване на тема „Задължения и отговорност на членовете на съветите на акционерни дружества в ЕС“, авторски колектив от London School of Economics and Political Science, United Kingdom в състав Carsten Gerner – Beuerle, Philipp Paech and Edmund Philipp Schuster, издание на LSE Enterprise, (2013 г.), с. 69-100 от приложение „А“ към изследването, достъпно ТУК;
 3. Съавтор с Александър Кацарски на изследвания относно арбитражното производство по българското право в “Международен справочник по сравнително право: Международен арбитраж”, 2013 г., 2014 и 2016 г., както и в справочника по Корпоративно управление през 2014 и 2017 г., публикуван от the Global Legal Group, London, United Kingdom: iclg.com
 4. „Сравнителноправен поглед върху доктрината за „пробиване на корпоративния воал“ и други концепции за ангажиране на отговорност на трети лица за задължения на търговски дружества“, сп. „Търговско право“, бр. 2/2014 г., с. 41 – 62;
 5. „Допустимо ли е спирането на вписването в търговския регистър на пристъпване към изпълнение върху заложени с особен залог търговско предприятие или дружествен дял от търговско дружество?“, сп. „Търговско право“, бр. 3/2015 г., с. 25 – 44;
 6. „Относно действителността на уговорка длъжник в производство по несъстоятелност да не предявява искове по чл. 694 от ТЗ срещу приетите вземания на определен кредитор, публикувано“ в сборник „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа“, С.: Издателски комплекс – УНСС, 2015
 7. „Действителни ли са предвидените в договора за възлагане на управлението ограничения за извършване на конкурентна дейност след прекратяването му?“, сп. „Търговско право“, бр. 4/2016 г., с. 51 – 68;
 8. „Историческо развитие на залога на търговско предприятие“, сп. „Търговско право“, бр. 4/2017 г., с. 51 – 72;
 9. “Recent Amendments in the Regime of the Enterprise Charge Under Bulgarian Law”., публикувано в Current Issuеs in Law and Beyond on EU Level, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 21 – 32;
 10. „За някои предизвикателства при последващ залог на търговско предприятие“, Търговско право, брой:3, 2018, стр. 83 – 99;
 11. Юридически характеристики на заложното право върху търговско предприятие – сборник с материали от научна конференция, организирана от ЮФ на УНСС – октомври, 2018 г.
 12. Учредяване на залог на търговско предприятие и действие на вписването на залога в съответните регистри – в Сборник с материали от конференция в памет на доц. Кристиан Таков, София: Св. Климент Охридски, 2019;
 13. Способи за изпълнение по реда на Закона за особените залози върху заложено търговско предприятие, Tърговско право“, брой:2, 2019 г. стр. 83-101;
 14. Съавтор на книга “Executory Contracts in Insolvency Law. A Global Guide”, автор на главата за България – авторски колектив, редактори Jason Chuah and Eugenio Vaccari, City University, London, издателство Edward Elgar Publishing, United Kingdom, 2019: https://www.e-elgar.com/shop/a-treatment-of-executory-contracts-in-insolvency-law.
 15. Автор на монографията „Залогът на търговско предприятие“, София: Сиела, 2021

Адвокат Александър Кацарски

Съдружник

Имейл: alex@gklaw.bg

Александър Кацарски е сред авторите на повечето от важните промени в Търговския закон и търговското ни право през последните три десетилетия, арбитър по международни и вътрешни арбитражни дела с опит и в производства пред Международния арбитражния съд при Международната търговска камара в Париж. Александър е дългогодишен зам.-председател на Арбитражния съд при БТПП и сред утвърдените преподаватели в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Адвокат Николай Колев

Основател и съдружник до м. май 2023 г.

Имейл: n.kolev@gklaw.bg

Адвокат Николай Колев е завършил с отличие специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1982 година. Адвокат Колев има над 30 години професионален опит – от 1984 до 1991 г. е работил като прокурор, а от 1991 г. е адвокат по граждански, търговски, данъчни, наказателни и административни дела. От 2008 г. до 2012 г. е бил член на Върховния контролен съвет към Висшия адвокатски съвет.

Значителният опит на адв. Колев включва както консултиране на редица търговски дружества, лидери в съответната област на българския пазар – като „Неохим“ АД, „Юнона“ ЕООД, така и общински органи и неправителствени организации, във всички аспекти от тяхната дейност – текущо абонаментно обслужване, процесуално представителство по дела, изготвяне на проекти за нормативни актове и други.

Дългогодишният му стаж на адвокат, съчетан с натрупания опит от заеманите висши административни длъжности и работата му като магистрат, са гаранция за компетентност и всеобхватност в процеса на консултиране на клиентите ни, особено в областта на данъчното право, административно право и процес, включително консултиране на местни и централни органи относно изработване и съгласуване на различни нормативни актове, подготовка на документация и консултиране относно обществени поръчки и концесии, застрахователно право и процесуално представителство.

Адвокат Колев владее руски и английски език.

Ванина Попова

Адвокат

Имейл: popova@gklaw.bg

Ванина Попова завършва с отличие специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

През 2019 г. преминава курс за обучение на млади арбитри към Българската търговско-промишлена палата.

През 2022 г. успешно придобива следдипломна квалификация в сферата на международните сливания и придобивания по програма The Law and Economics of Mergers and Acquisitions към London School of Economics and Political Science.

В „Георгиев и Колев‘‘ практикува в областта на търговското и дружественото право, сливания и придобивания, вещното и облигационното право, като извършва правни проучвания в различни сфери на правото, изготвя договори, корпоративни документи, правни становища и анализи. В практиката си консултира клиенти по сделки с недвижими имоти и строителство. Осъществява процесуално представителство по съдебни дела, има опит в дела с международен характер.

Адвокат Попова е ръководител на екипа на кантората в областта на рисковия капитал (venture capital) и има водеща роля в сферата на структурирането на дялови и квази-дялови инвестиции.

В работата си придобива опит във връзка с учредяването и последващото управление на алтернативни инвестиционни фондове за рисков капитал (АИФ), подготовката и участието в обществените поръчки за учредяването им, структурирането на инвестициите на АИФ в други компании, преговорите с крайните получатели на финансирането, в това число дейността по изпълнение на изискванията, свързани с предоставянето на публичен финансов ресурс, съблюдаването на правната рамка в сферата на държавните помощи и помощите de minimis, както и изготвянето на необходимите документи – инвестиционни споразумения, договори за конвертируеми заеми, увеличения на капитала, искания за усвояване и др.

Наред с това консултира клиенти на кантората във връзка с привеждане на дейността им в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849, Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за неговото прилагане.

Адвокат Попова владее английски език.

Ана Ченешкова – Стоева

Адвокат

Имейл: cheneshkova@gklaw.bg

Ана Ченешкова-Стоева завършва с отличие Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2018 г. Член е на Софийската адвокатска колегия.

От октомври 2018 до май 2019 г. е стажант в Софийския районен съд по стажантска програма на комисията за образователен обмен Fulbright, която ѝ дава възможност да придобие практически правни умения и да работи със съдиите от Гражданското отделение на съда.

В „Георгиев и Колев“ адвокат Ченешкова-Стоева осъществява пълно правно обслужване на големи корпоративни клиенти. Сред тях е инвестиционен фонд, собственик на най-голямата верига от ритейл паркове и търговски центрове на открито в страната и професионален инвеститор в real estate сегмента на търговските центрове, тип ритейл парк. Адвокат Ченешкова Стоева оказва съдействие за цялата дейност на фонда в областта на корпоративното право, в структурирането на проекти, воденето на преговори, подготовката на различни видове договори, както и при последващото изпълнение на инвестиционните проекти. Взема активно участие в структурирането и преструктурирането на отношенията между акционери или съдружници, има опит в придобиването на търговски дружества и консултира при осъществяването на всички видове търговски сделки – от етапа на преговорите до изпълнението или неизпълнението на договорните отношения и последиците, които могат да настъпят.

Адвокат Ченешкова-Стоева има опит в сделки с недвижими имоти, както и при провеждането на процедури по ЗУТ при строителството на търговски обекти. Практиката ѝ е насочена към предоставяне на правни консултации и изготвяне на различни видове договори, необходими за организацията и изпълнението на целия строителен процес, като представлява клиентите в преговорите по конкретните условия и отговорности на участниците в процеса на строителството.

Осъществява процесуално представителство по съдебни дела пред всички български съдилища, вътрешен и международен арбитраж. Консултира и изготвя документи във връзка с привеждането на дейността на дружествата в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни и политиките за конфиденциалност.

Адвокат Ченешкова-Стоева владее английски език.

Мария-Магдалена Стоилкова

Aдвокат

Имейл: stoilkova@gklaw.bg

Мария-Магдалена Стоилкова завършва с отличие Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 2019 г.

От 2016 до 2020 г. работи в Адвокатско дружество „Върбанов и Ралчева“, като придобива практически опит в областта на търговското и административното право.

В периода 2020 – 2021 г. е юрисконсулт в застрахователна компания, където осъществява правно-административно обслужване на дружеството и осигурява съответствието на компанията с изискванията на регулаторния орган. Адвокат Стоилкова владее английски и испански език и участва в проектите на компанията за навлизане на международния пазар, което ѝ дава възможност да натрупа опит в сферата на международното право.

В Адвокатско дружество „Георгиев и Колев” адвокат Стоилкова участва в консултантската дейност на кантората в процеса по структуриране на инвестиции, извършвани от алтернативни инвестиционни фондове, включително осигуряване на съответствието с изискванията, свързани с публичното финансиране, подготовката на необходимите документи за финализиране на инвестиция, преговорите с крайни получатели на инвестиции. Като част от Venture Capital екипа предоставя и цялостно правно обслужване на Фонд мениджърите при управление на алтернативните инвестиционни фондове. Също така консултира иновативни местни start-up компании по отношение на тяхната цялостна дейност, преструктуриране и реорганизация на бизнеса.

Също така Мария-Магдалена Стоилкова предоставя правни съвети и становища по казуси на клиенти на Адвокатско дружество „Георгиев и Колев“ в различни сфери на правото, преимуществено в областта на застрахователното, търговското, облигационното и вещното право. Осъществява цялостно правно обслужване на голяма международна компания в туристическия сектор, както и подпомага дейността на собственика на голям бизнес център. Извършва и процесуално представителство по съдебни и арбитражни дела.

Владее английски и испански език.

Димана Митева

Адвокат

Имейл: miteva@gklaw.bg

Димана Митева завършва с отличие специалност „Право“ в СУ „Св.Климент Охридски“ през 2019 г. През 2021 г. се вписва в Софийската адвокатска колегия.

От 2018 до 2021 г. работи в Адвокатско съдружие „Карапанайотов, Лесова, Табанска“, където натрупва значителен опит в областта на търговското, облигационното, международното частно право и гражданския процес.

В „Георгиев и Колев“ адвокат Митева е част от Venture Capital екипа на кантората, който предоставя правни консултации на алтернативни инвестиционни фондове за рисков капитал посредством структурирането на техните инвестиции към крайните получатели. Димана Митева извършва цялостна проверка на компаниите относно съответствието им с изискванията за допустимост, съблюдавайки европейската регулаторна рамка и законодателството в сферата на държавните помощи и рисковия капитал.

Адвокат Митева съдейства на специализираните инвестиционни фондове, участвайки в преговорите с крайните бенефициенти на помощите, подготвянето на договори за инвестиции, конвертируеми заеми, искания за усвояване и др. Тя консултира и start-up компании във връзка с развитието на дейността им, осъществяването на инвестиционни рундове и привличането на частни инвеститори.

Димана Митева подпомага дейността на кантората по различни правни казуси, като предоставя юридически консултации, изготвя становища и анализи, договори, корпоративни документи, искови молби, жалби, писмени защити и др. предимно в областта на търговското, облигационното, вещното, трудовото и международното частно право. Адвокат Митева осъществява и процесуално представителство по съдебни дела.

Димана Митева владее английски език.

Нели Карайчева

Адвокат

Имейл: n.karaicheva@gklaw.bg

Нели Карайчева завършва с отличие Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Като студент е била част от състава на Факултетния студентски съвет на Юридическия факултет. Към настоящия момент е член на Софийската адвокатска колегия.

Започва своята работа в Адвокатско дружество „Георгиев и Колев“ още през 2018 г. като адвокатски сътрудник. Така успява да натрупа ценен практически опит основно в сферата на търговското, облигационното, вещното и гражданското право.

Адвокат Карайчева консултира в областта на дружественото право, изготвя корпоративни документи, свързани с учредяване, преобразуване и ликвидация на дружества, и вписва промени по партидите на дружества в Търговския регистър. Изготвя становища и анализи по различни правни въпроси и техните практически аспекти.

Нели Карайчева предоставя и правно обслужване на собственика на най-голямата верига от ритейл паркове и търговски центрове на открито в страната и професионален инвеститор в недвижими имоти по всички въпроси, свързани с дейността му, включително управлението на търговските паркове, отношенията с банки и наематели.

Консултира дружества, за да приведе дейността им в съответствие с изискванията на Директива (ЕО) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и съгласно българския Закон за мерките срещу изпирането на пари.

Осъществява процесуално представителство по граждански и административни дела и изготвя необходимите документи за целите на съдебните производства, включително, но не само искови молби, отговори на искови молби, жалби, споразумения, възражения, писмени защити и други.

Адвокат Карайчева владее английски и испански език.

Антоан Маринов

Адвокат

Имейл: marinov@gklaw.bg

Антоан Маринов е завършил с отличие специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2021 г. През 2023 г. е вписан като адвокат в Софийската адвокатска колегия.

В периода между 2018 и 2021 г. участва в стажантски програми в юридическите отдели на български търговски дружества, развиващи своята дейност в сферата на производството и лизинговата дейност.

В началото на 2022 г. се присъединява към екипа на адвокатска кантора, където придобива практически умения и допълнителни теоретични познания в сферата на гражданския процес, търговското, облигационното, вещното, трудовото и данъчното право.

В „Георгиев и Колев“ Антоан Маринов участва в консултантската дейност на адвокатското дружество в процеса по структуриране и подготовка на документи за извършване на инвестиции от алтернативни инвестиционни фондове. Наред с това практикува в областта на корпоративното, вещното, облигационното и трудовото право. Антоан Маринов предоставя правни съвети и изготвя становища, анализи, договори, молби, жалби и всякакви други документи, свързани с неговите компетенции. Предоставя правни съвети във връзка с привеждането на дейността на дружествата в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

Антоан Маринов владее английски и испански език.

Преслава Петрова

Юрисконсулт

Имейл: petrova@gklaw.bg

Преслава Петрова завършва с отличие Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ в края на 2022 г., а през 2023 г. се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Георгиев и Колев“.

Професионалният ѝ път започва през 2018 г. със стаж в Адвокатско дружество „Цветанов и Методиев“, където придобива практически опит в областта на договорното и търговското право. По-късно работи в правния отдел на Държавния застрахователен институт, като натрупва знания относно различни аспекти на общото застраховане и животозастраховането.

В „Георгиев и Колев“ Преслава Петрова участва в екипа, предоставящ правно обслужване на алтернативни инвестиционни фондове за рисков капитал, като изготвя дружествени договори, инвестиционни споразумения, правни due diligence анализи и други необходими документи, отнасящи се до капитала, управлението и структурата на търговските дружества.

Владее английски и има добри познания по немски език.

Александър Кузманов

Юрисконсулт

Имейл: kuzmanov@gklaw.bg

Александър Кузманов завършва специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Той е редовен докторант по „Право на Европейския съюз“ в катедра „Международно право и международни отношения“, както и хоноруван асистент.

Александър е натрупал практически опит в различни сфери – бил е юридически сътрудник към сдружение „Център за правни инициативи“, като осъществява наблюдение и анализира състоянието и развитието на правния ред в България. Участвал е в редица проекти за осъществяване на съдебната реформа в страната. Преминава курс по „Киберпрестъпност и електронни доказателства“ към Съвета на Европа в Братислава. В периода 2021 г. – 2022 г. участва по програма на комисията за образователен обмен „Fulbright” за учебни стажове в Софийски районен съд и Софийски градски съд. Бил е част от работна група към Министерството на правосъдието за реформата на юридическото образование в България. Александър е избран за стипендиант по програма за млади лидери на Фондация Конрад Аденауер (Konrad-Adenauer-Stiftung). Като част от екипа на Адвокатско съдружие „Гигова и партньори“ придобива ценен опит в сферата вещното и облигационното право.

В Адвокатско дружество „Георгиев и Колев“ Александър участва в Екипа за Рисков капитал, който предоставя правно обслужване на алтернативни инвестиционни фондове за дялови инвестиции в български старт-ъп компании. Подпомага извършването на инвестициите, като следи за съответствията на предприятията с изискванията за допустимост за публично финансиране, изготвя предварителни правни анализи и инвестиционни споразумения по отношение на крайните получатели, както и работи по цялостното структуриране на инвестициите. Наред с това Александър практикува в областта на вещното, облигационното и корпоративното право. Консултира клиенти на кантората във връзка с провеждане на
дейността им в съответствие с изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за неговото прилагане.

Владее английски език и има познания по руски език.

Георги Стоянов

Юрисконсулт

Имейл: g.stoyanov@gklaw.bg

Георги Стоянов се дипломира като отличник на випуска на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2019 г.

През 2021 г. печели конкурс и е назначен на академична длъжност „асистент“ в Катедрата по трудово и осигурително право на Юридическия факултет на Софийския университет. Към настоящия момент преподава по учебните дисциплини Трудово право и Осигурително право.

За периода 2020-2024 г. Георги Стоянов придобива значителен практически опит в областта на административното и вещното право, като част от юридическия екип на Столичния общински съвет, като участва в:

 • подготовка на успешни програми за публично-частно партньорство;
 • подготовка и изменение на нормативни актове;
 • структурирането на проектно финансиране на ключови инфраструктурни обекти с Европейската инвестиционна банка и други международни финансови институции.

Присъединява се към екипа на адвокатската кантора в началото на 2024 г. Предоставя правни съвети и становища по казуси на клиенти на Адвокатско дружество „Георгиев и Колев“ в различни правни сфери, преимуществено в облатта на трудовото и осигурителното право, но също така в областта на вещното, облигационното и административното право.

Владее английски език и има познания по руски език.

Георги Божинов

Юрисконсулт

Имейл: gbozhinov@gklaw.bg

Георги Божинов е завършил с отличие специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2019 г. През същата година завършва и едногодишен курс по английско право към Британския правен център (BLC) на University of Cambridge. Преминал е курс по международно сътрудничество по наказателни дела към Съвета на Европа по програма Human Rights Education for Legal Professionals (2021 г.). Към настоящия момент е редовен докторант по Трудово право и обществено осигуряване в Катедра “Трудово и осигурително право” на Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Участвал е в Стажантската програма на Софийския районен съд и Софийския градски съд, организирана от Българо-американската комисия за образователен обмен “Fulbright”, към Административен съд София-град, както и е бил юридически сътрудник към Сдружение „Център за правни инициативи“ – гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България.

В периода 2020-2024 г. е последователно юрисконсулт и старши юрисконсулт на Направление “Финанси“ в Столична община. В това си качество е активно участвал в юридическата подготовка на различни значими стратегически проекти – разширението на третата линия на Софийското метро, проект “Устойчива градска мобилност” – инвестиционно проектно предложение, свързано с развитието на пътната и пешеходната инфраструктура на града, плана за техническо и финансово стабилизиране и модернизация на „Топлофикация София“, финансиран със средства на Държавния департамент на САЩ и др. Консултирал е различни дела, водени от и срещу Столична община. Участвал е в разработването както на законопроекти, така и на всички важни нормативни актове на Столична община в сферата на градоустройството, транспорта и градската мобилност, обществения ред, общинските икономика, собственост и финанси.

Присъединява се към екипа на кантората в началото на 2024 г. В Адвокатско дружество “Георгиев и Колев“ практикува в областта на трудовото и осигурително право, вещното, административното и корпоративното право. В практиката си изготвя договори, правни становища, анализи и всякакви други документи, свързани с дейността на клиентите на дружеството.

Владее английски език и има познания по френски език.

Теодора Япаджиева

Юрисконсулт

Имейл: yapadzhieva@gklaw.bg

Теодора Япаджиева завършва с отличие Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Георгиев и Колев“ през 2023 г.

По време на обучението си е натрупала стаж като адвокатски сътрудник в „Мургова и партньори“, където е работила в областта на облигационното, вещното, административното и търговското право.

През 2022-2023 г. Теодора е била стажант по Стажантска програма „Fulbright“ към Софийския районен съд, като подпомага дейността на съдиите, изготвяйки проекти на доклади и съдебни решения по граждански дела. Така успява да придобие практически правни умения в сферата на облигационното право и гражданския процес.

В Адвокатско дружество „Георгиев и Колев“ осъществява цялостно правно обслужване на физически и юридически лица, като ги консултира по различни гражданскоправни въпроси, предимно в областта на облигационното, вещното и търговското право. В практиката си изготвя правни становища, анализи, договори, молби, корпоративни и всякакви други документи, свързани с дейността на клиентите на дружеството.

Владее английски език и има познания по руски език.

Христина Иванова

Офис мениджър

Имейл: office@gklaw.bg

Христина Иванова е нашият офис мениджър. Има бакалавърска степен по Индология и магистърска – „Преводач-редактор“ от Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Преди да се присъедини към екипа на „Георгиев и Колев“, Христина натрупва значителен стаж на подобна позиция в голяма адвокатска кантора. Тя също превежда книги, академични публикации и правни документи.

Гълъбина Цифудина

Бизнес администратор

Имейл: g.tsifudina@gklaw.bg

Гълъбина Цифудина е завършила икономическо образование със специалност „Управление на малък и среден бизнес” в НБУ и „Индустриален мениджмънт“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

Тя притежава значителен практически опит като мениджър и координатор на проекти. Специалист е в областта на бизнес планирането, финансовите анализи и управлението на проекти.

В „Георгиев и Колев“ подпомага бизнес развитието на кантората и е отговорна за комуникацията с клиенти и партньори, за маркетинговите проучвания и стратегии, както и за организацията на събития, обучения и други.