Предоставяме широк спектър от консултантски услуги за осъществяване на дейности по регистрация и лицензиране на търговски дружества, опериращи на финансовите и капиталови пазари – представителство пред Комисията за финансов надзор в процедури за лицензиране или регистрация на инвестиционни посредници, дружества със специална инвестиционна цел, алтернативни инвестиционни фондове и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, управляващи дружества и други.

Предлагаме на нашите клиенти пълно правно обслужване във връзка с търговия на регулирани пазари, структуриране на инвестиции, управление на активи и дялови инвестиции. Работим в тясно сътрудничество с водещи инвестиционни посредници и консултанти, благодарение на което можем да предложим не само правни услуги, но и цялостна организация на инвестиции на местни и международни клиенти – както стратегическо планиране и установяване на контакт с бизнес партньори, така и активно съдействие по всички въпроси, касаещи реализация на успешни бизнес проекти.